Worksome Taisyklės ir sąlygos


1. SUTARTINIAI SANTYKIAI

1.1. Šios tipinės Worksome taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) reguliuoja Jūsų teises ir prieigas naudojantis aplikacijomis, interneto puslapiais, juose esančiu turiniu, produktais ir paslaugomis (toliau kartu – Paslaugos), kurias
sukūrė, valdo ir administruoja įmonė Worksome ApS,  Langelinie Allé 47, 2100 Copenhagen Ø, Denmark, CVR no. 37990485 (toliau Worksome).

1.2. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos turi šias reikšmes:

  • a. „Darbas“ (Job) reiškia i) bet kokią užduotį, projektą ar darbą, kurį siūlo Užsakovas Vykdytojams naudodamasis paslaugomis („Paskelbtas darbas”
    (Posted job)) arba ii) bet kokia užduotis, projektas ar darbas, savo esme atitinkantis Paskelbtą darbą, dėl kurio susitarė Užsakovas ir Vykdytojas,  vadovaudamiesi Kontaktu, įvykusiu anksčiau naudojantis Paslaugomis („Vėlesnis darbas“ (Subsequent job)).
  • b. „Kontaktas“ (Dialogue) reiškia bet kokį kontaktą tarp Užsakovo ir Vykdytojo, įvykusį naudojantis Paslaugomis, susijusį su Vykdytojo atliekamu ar atliktinu Darbu pagal Užsakovo poreikį.
  • c. „Vykdytojas” (Freelancer) reiškia Paslaugų naudotoją, kuris sukūrė savo, kaip Vykdytojo, anketą, siekdamas gauti ir priimti Darbo pasiūlymus naudojantis Paslaugomis.
  • d. „Užsakovas“ (Company) reiškia Paslaugų naudotoją, kuris sukūrė savo, kaip Užsakovo, anketą, siekdamas teikti Darbo pasiūlymus naudojantis Paslaugomis.
  • e. „Projekto laikotarpis“ (Project Period) reiškia sutartą laiko tarpą, kada  Vykdytojas Užsakovo pavedimu atlieką Darbą.
  • f. „Sutartis“ (Agreement) reiškia susitarimą tarp Užsakovo ir Vykdytojo, sudarytą naudojantis Paslaugomis.
  • g. „Jūs“ (You) atitinkamai reiškia Vykdytoją arba Užsakovą, priklausomai nuo Jūsų anketos pobūdžio.

1.3. Prieš prisijungdami ir pradėdami naudotis Paslaugomis, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Jūsų prisijungimas ir naudojimasis Paslaugomis atitinka Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą vadovautis šiomis privalomomis Taisyklėmis. Jums patvirtinus šias Taisykles yra sukuriami sutartiniai teisiniai santykiai tarp Jūsų ir Worksome. Šios Taisyklės pakeičia visus ir bet kokius ankstesnius susitarimus

tarp Jūsų ir Worksome. Esant esminiam Jūsų įsipareigojimų pažeidimui, Worksome pasilieka sau teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, nenurodant konkrečios priežasties ir nesikreipiant į teismą nutraukti šiuos sutartinius santykius su Jumis arba nutraukti Paslaugų teikimą, arba nutraukti Jūsų galimybę naudotis Paslaugomis ar bet kuria jų dalimi.

1.5. Tam tikroms Paslaugoms gali būti taikomos papildomos taikylės ir sąlygos, tokios kaip specialūs pasiūlymai, renginiai ar kitos veiklos, ir Jūs apie tokias papildomas taikytinas sąlygas, susijusias su konkrečiomis Paslaugomis, būsite informuotas. Tokios papildomos taisyklės ir sąlygos bus laikomos neatskiriama šių Taisyklių dalimi tiek, kiek jos bus taikomos
atitinkamoms Paslaugoms. Tuo atveju, jei bus neatitikimų tarp šių Taisyklių ir papildomai nustatytų sąlygų, bus taikomos papildomos (kaip specialiosios) sąlygos.

1.6. Worksome pasilieka teisę periodiškai atnaujinti ir/ar keisti šias Taisykles. Apie visus numatomus pakeitimus Jums bus pranešta ne vėliau, kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo, aiškiai nurodant jų taikymo pradžios dieną.
Tolesnis Jūsų naudojimasis Paslaugomis po tokio Taisyklių atnaujinimo ir paskelbimo bus laikomas Jūsų sutikimu ir įsipareigojimu laikytis atnaujintų Taisyklių.

1.7. Jūs, kaip Vykdytojas, laisvai nustatote kainą, už kurią sutiktumėte atlikti Darbą. Worksome turi galimybę suteikti Jums daugiau informacijos apie Darbus, kuriems atlikti Jūs nebuvote pasirinktas. Tuo tikslu Worksome turi teisę analizuoti tendencijas ir teikti Jums informaciją apie tai, kodėl Darbą
paskelbęs Užsakovas Jūsų nepasirinko, pvz., jei atmetimo priežastis buvo Jūsų nustatyta kaina ar pan. Jokiu kitu būdu Worksome nedarys įtakos Jūsų pasirinktų kainų nustatymui. Worksome teikia Jums pasiūlymus apie Jums galinčius tikti paskelbtus Darbus, tačiau tai Jūsų neįpareigoja imtis šių Darbų
vykdymo.

1.8. Pradėjęs naudotis Paslaugomis Jūs aiškiai sutinkate, kad vėliau negalėsite atsiimti savo sutartinių įsipareigojimų Worksome, kuriuos prisiėmėte pagal šias Taisykles. Jei jūs nesutinkate įsipareigoti laikytis šių Taisyklių, Worksome negali suteikti Jums patvirtintų prieigų naudotis Paslaugomis, ir todėl Jūs privalote nedelsiant nutraukti naudojimąsi Paslaugomis be abiems šalims priimtinų sąlygų patvirtinimo.

2. PASLAUGOS

2.1. Paslaugų visumą sudaro Worksome sukurta ir išvystyta technologinė platforma, leidžianti Užsakovui ir Vykdytojui sudaryti Sutartį dėl tam tikro Darbo atlikimo.

Worksome veikia kaip tarpininkas, valdantis Darbų paskelbimo technologinę platformą ir neprisiima jokios atsakomybės dėl to, kaip konkretus Vykdytojas atlieka konkretaus Užsakovo paskelbtą Darbą.
Vykdytojas ir Užsakovas sutinka fiksuoti Darbo atlikimo faktą ir jo priėmimą-perdavimą Worksome platformos pagalba. Sutarties tarp Vykdytojo ir Užsakovo sudarymas yra taip pat reguliuojamas šių Taisyklių, kad šalys neturėtų galimybės tarpusavio susitarimu pakeisti šių Taisyklių nuostatų.
Tuo atveju, jei bus neatitikimų tarp šių Taisyklių ir Sutarties sąlygų, bus taikomos šių Taisyklių nuostatos. Visais kitais atvejais Worksome nereguliuoja jokių kitų Užsakovo ir Vykdytojo Sutarties sąlygų. Užsakovas ir Vykdytojas turi teisę susitarti dėl visų aktualių sąlygų, kurios geriausiai atspindėtų sutartinius šalių santykius.

3. DARBAS

3.1. Užsakovas, patvirtindamas šias Taisykles ir paskelbdamas Darbo skelbimą naudodamasis Paslaugomis, patvirtina ir garantuoja Worksome ir Vykdytojui, kad: (i) Užsakovas turi visas reikiamas teises ir įgaliojimus pasiūlyti Darbą ir/arba turti visus įgaliojimus sudaryti Sutartį ir tokiu būdu pasiūlyti Darbą Vykdytojui; ir (ii) Darbas yra teisingai, tinkamai ir adekvačiai
apibūdintas Paslaugų platformoje.

3.2. Vykdytojas, apsiimdamas atlikti Darbą, patvirtina ir garantuoja Worksome ir Užsakovui, kad jis turi visas teises ir įgaliojimus priimti Darbo pasiūlymą ir/arba turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti Sutartį.

3.3. Kadangi Worksome nėra Sutarties šalis, visi ginčai ir nesutarimai tarp Vykdytojo ir Užsakovo dėl Darbo ar Sutarties privalo būti sprendžiami tik Vykdytojo ir Užsakovo jėgomis. Worksome neprisiima jokios atsakomybės dėl galimų Vykdytojo ir Užsakovo ginčų ir/ar jų pasekmių.

4. UŽSAKOVO IR VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Projekto laikotarpiu Vykdytojas įsipareigoja veikti vadovaudamasis geriausiais atitinkamos profesijos standartais. Vykdytojas užtikrina Worksome ir Užsakovą, kad jis turi visas reikiamas žinias, patirtį ir įgūdžius sutartą Darbą atlikti konkrečiai sutartomis ir/ar paprastai tokiam darbui taikytinomis bendrosiomis sąlygomis. Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyti papildomus reikalavimus Vykdytojo kvalifikacijai, jei jie buvo aiškiai įvardinti Darbo pasiūlyme. Patvirtindamas šias taisykles Vykdytojas atsisako teisės reikalauti / teikti ieškinį, kad Užsakovas ar Worksome atlygintų Vykdytojo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Vykdytojas neturėjo  pakankamos kvalifikacijos ar įgūdžių.

4.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Vykdytojui būtų suteiktos visos teisės ir prieigos, tarp jų teisės patekti į Užsakovo darbo patalpas ir prisijungti prie kompiuterių sistemų, reikalingos tam, kad būtų galima laiku ir tinkamai
atlikti Darbą. Jei tam, kad Darbas būtų atliktas tinkamai Vykdytojas privalo būti Užsakovo darbo patalpose, Užsakovas privalo suteikti Vykdytojui visus saugumo ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

4.3. Worksome nuolatos skiria ženklius išteklius tam, kad naudojantis Paslaugomis būtų siūlomi ir atliekami geriausi ir labiausiai Jūsų poreikius atitinkantys Darbai. Tam, kad Worksome galėtų tinkamai įgyvendinti šią funkciją, Vykdytojas ir Užsakovas patvirtina, kad pagal šias Taisykles reikalavimą atsiskaityti už atliktą Darbą Užsakovui pateikia Vykdytojas
naudodamasis Paslaugų platforma (žr. 7 skyrių „Mokėjimai“). Atitinkamai Jūs, kaip Vykdytojas, sutinkate visus reikalavimus apmokėti už atliktą Darbą ar už bet kokius papildomus susijusius Darbus Užsakovui teikti per Paslaugų platformą. Atitinkamai Jūs, kaip Užsakovas, sutinkate apmokėti už atliktą
Darbą ar už bet kokius papildomus susijusius Darbus per Paslaugų platformą.

4.4. Jei nebus laikomasi Taisyklių 4.3 punkte įtvirtintos nuostatos ar bus bandoma bet kokiu būdu šią nuostatą apeiti, Jūsų teisės naudotis Paslaugomis nedelsiant bus panaikintos.

 

5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos Paslaugos ir su jomis susijusios teisės yra ir visada bus Worksome intelektinė nuosavybė. Nei šios Taisyklės, nei naudojimasis Paslaugomis nesuteikia ir neperduoda Jums jokių teisių į Paslaugas ar jų turinį. Todėl, pavyzdžiui, Jūs neturite teisės naudoti ar minėti Woksome įmonės pavadinimo, logotipo, produktų pavadinimų, Paslaugų pavadinimų ar prekių
ženklų be Worksome rašytinio sutikimo.

 

6. NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS

6.1. Ketindami naudotis Paslaugomis Jūs privalote užregistruoti aktyvią paskirą Worksome platformoje („Worksome paskyra“ (Worksome account)). Užbaigus registraciją Jums bus atsiųstas patvirtinimo laiškas elektroniniu
paštu. Norėdami užregistruoti paskyrą Jūs privalote būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir būti visiškai veiksnus. Prieš sudarydami Sutartį, Jūs privalote įsitikinti ir užtikrinti, kad Jūsų Worksome paskyroje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir aktuali. Jei Jūsų Worksome paskyroje nurodyta informacija
nėra teisinga, pilna ir aktuali, pvz. jei Jūs, kaip Vykdytojas, nenurodėte mokėjimams reikalingų rekvizitų ar galiojančio mokesčių mokėtojo kodo, gali būti, kad Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis, arba kad Worksome panaikins / nesuteiks Jums teisių naudotis Paslaugomis. Jūs atsakote už visą veiklą Jūsų Worksome paskyroje ir įsipareigojate neatskleisti tretiesiems
asmenims savo paskyros vartotojo vardo ir slaptažodžio.

6.2. Užregistravę Worksome paskyrą visą jos galiojimo laikotarpį Jūs sutinkate gauti elektroninius informacinio pobūdžio laiškus iš Worksome apie siūlomas Paslaugas bei kitą susijusią informaciją. Jūs galite atsisakyti šių elektroninių
pranešimų, išskyrus tuos, kuriuose yra pateikiama esminė su naudojimusi Paslaugomis susijusi informacija.

6.3. Jūs įsipareigojate neleisti ir nesudaryti galimybių jokiems tretiesiems asmenims naudotis Jūsų Worksome paskyra, taip pat neperleisti savo teisių į Worksome paskyrą tretiesiems asmenims. Taip pat draudžiama patalpinti ar priimti Darbo pasiūlymą bet kurio kito asmens vardu. Jūs įsipareigojate
laikytis visų teisės aktų, taikytinų Paslaugoms ir jų naudojimuisi, ir naudotis Paslaugomis tik teisėtais tikslais.

6.4. Vykdytojui yra draudžiama Kontakto su Užsakovu metu savo kainos pasiūlymus teikti automatizuotai (visiškai ar tik iš dalies).

6.5. Draudžiama naudotis Paslaugomis siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai reklamuoti savo ar bet kurios trečiosios šalies produktus ar paslaugas.

6.6. Vykdytojui ir Užsakovui yra draudžiama bendrauti dėl siūlomo Darbo, derinti kainos pasiūlymus ar sudaryti kitokius susitarimus dėl Darbo atlikimo  tiesiogiai (ne per Paslaugų platformą).

6.7. Visas Jūsų sukurtas ir patalpintas vartotojo turinys lieka Jūsų nuosavybe. Tačiau pateikdami vartotojo informaciją Worksome, Jūs sutinkate, kad Worksome įgyja neterminuotą ir neatšaukiamą teisę perleisti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, atkurti, platinti, viešinti, viešai atlikti ir kitaip naudoti bet kokiu būdu vartotojo įkeltą turinį be
papildomo Jūsų sutikimo ir užmokesčio Jums ar trečiajai šaliai.

6.8. Jūs patvirtinate ir garantuojate Worksome ir, atitinkamai, Užsakovui arba Vykdytojui, kad: (i) Jūs esate vienintelis ir išimtinis Jūsų įkelto vartotojo turinio savininkas ir/arba turite visas teises, licencijas, sutikimus, leidimus ir kt., būtinus tam kad Worksome būtų suteiktos teisės naudotis Jūsų įkeltu
turiniu, kaip aprašyta aukščiau; ir kad (ii) Worksome naudojimasis ar teisės naudotis Jūsų įkeltu turiniu perleidimas, nepriklausomai nuo jo pobūdžio ir apimties, niekaip neapribos, neapsunkins ir nepažeis nė vienos trečiosios šalies teisių bei nepažeis jokių taikytinų teisės aktų nuostatų.

6.9. Jūs įsipareigojate nekelti tokio vartotojo turinio, kuris turi šmeižto požymių, skatina smurtą, neapykantą, žiaurumą ar prievartą, yra pornografinis, neteisėtas ar kitaip įžeidžiantis, ar galėtų būti tokiu laikomas remiantis išimtinai Worksome vertinimu.

 

7. MOKĖJIMAI

7.1. Atlikęs Darbą, Vykdytojas privalo savo Worksome paskyroje suformuoti atlikto darbo patvirtinimą („Žiniaraštis“ (Statement)) ir pateikti jį Užsakovui. Toks Žiniaraščio pateikimas automatiškai Paslaugų platformoje sugeneruos
sąskaitą atitinkamai sumai, įskaitant Vykdytojo mokėtiną mokestį už Paslaugas („Vykdytojo sąskaita“), kuri bus persiųsta Worksome, siuntėju nurodant Vykdytoją. Tada Worksome Užsakovui nusiųs sąskaitą atitinkamai sumai ir papildomai pridedant Užsakovo mokėtiną mokestį už
Paslaugas („Worksome sąskaita“), siuntėju nurodant Worksome. Po to, kai Užsakovas pilnai apmokės Worksome sąskaitą, Vykdytojui mokėtina suma, nurodyta Vykdytojo sąskaitoje (atėmus Vykdytojo mokėtiną mokestį už Paslaugas, žr. žemiau) bus pervesta į Vykdytojo Worksome paskyros
sąskaitą, iš kurios Vykdytojas turi teisę persivesti atitinkamą sumą. Worksome Vykdytojui taikomas mokestis už paslaugas, žr. 7.3 punktą, bus visada išskaitytas iš sumos, mokėtinos pagal sugeneruotą Vykdytojo sąskaitą. Worksome neprisiima atsakomybės dėl Užsakovo nenoro ar negalėjimo apmokėti pateiktas sąskaitas. Visi ginčai ir nesutarimai kylantys tarp
Užsakovo ir Vykdytojo dėl Vykdytojo atlikto Darbo ar apmokėjimo už jį, yra išimtinai Vykdytojo ir Užsakovo atsakomybė.

7.2. Worksome mokėjimams atlikti naudojasi mokėjimų platformų paslaugomis. Mokėjimų, susijusių su Jūsų naudojimusi Paslaugomis, procesams be šių Taisyklių yra taikomos ir mokėjimų paslaugų teikėjo bei Jūsų mokėjimo korteles išdavusios institucijos nustatytos taisyklės, sąlygos ir
privatumo politika. Worksome neatsako už mokėjimo paslaugas teikiančio subjekto ar mokėjimo korteles išdavusios institucijos klaidas, procesų sutrikimus ar vėlavimus. Kreditinėms kortelėms bus taikomi transakcijų mokesčiai. Šie mokesčiai bus matomi mokėjimų lange.

7.3. Vykdytojas ir Užsakovas supranta ir patvirtina, kad Worksome, nebūdamas Sutarties šalimi, yra įgaliotas ir turi teisę priimti apmokėjimą už Darbą Vykdytojo vardu. Užsakovas supranta ir patvirtina, kad jo pareiga apmokėti Vykdytojui už atliktą Darbą laikoma įvykdyta tik tada, kai Užsakovas,
vadovaudamasis per Paslaugų platformą pateiktu reikalavimu apmokėti, per Paslaugų platformą sumoka atitinkamą sumą; o šios pareigos tinkamą įvykdymą patvirtina šios sumos įskaitymas į Worksome sąskaitą. Vykdytojas supranta ir patvirtina, kad Worksome turi teisę taikyti Vykdytojui 4 proc.
mokestį už Paslaugas nuo Vykdytojo sąskaitoje nurodytos sumos. Jūs taip pat suprantate ir sutinkate, kad Worksome turi teisę taikyti Užsakovui papildomą 4 proc. mokestį už Paslaugas prie Vykdytojo sąskaitoje nurodytos sumos.

7.4. Vykdytojas ir Užsakovas supranta ir sutinka, kad mokėjimai bus vykdomi tik tokiu būdu, kaip yra aprašytas šiose Taisyklėse.

 

8. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS

8.1. Pateikdami tokius duomenis, kaip vardas, pavardė, pavadinimas, adresas, telefono numeris, el.pašto adresas ir kt. Jūs sutinkate, kad šie duomenys, kiek tai yra reikalinga atsižvelgiant į Worksome teikiamų paslaugų pobūdį, būtų atskleisti kitiems asmenims, kurie naudojasi Paslaugomis. Šį sąlyga netaikoma banko sąskaitos duomenims ir kitai finansinei informacijai, kuri yra laikoma konfidencialia.

8.2. Worksome įsipareigoja imtis visų būtinų ir protingų priemonių, kad visi pateikti duomenys būtų naudojami ir atskleisti kitiems Worksome vartotojams tik tokiu mastu, kiek tai yra reikalinga atsižvelgiant į Worksome teikiamų paslaugų pobūdį. Išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, kitiems
tretiesiems asmenims Jūsų pateikta informacija nebus atskleidžiama, tačiau Jūs sutinkate, kad ši informacija būtų naudojama vidiniams Worksome procesams statistikos ir anoniminio vertinimo tikslais.

 

9. ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS, RIBOJIMAS IR DRAUDIMAS

9.1. Atsakomybės panaikinimas

Worksome įsipareigoja teikti Paslaugas vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, tokia
apimtimi, kokia yra įmanoma ir reikalinga, kad būtų tinkamai atliekamos Paslaugų platformos funkcijos. Worksome neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, jei tai nėra aiškiai apibrėžta šiose Taisyklėse ar kituose taikytinuose teisės aktuose. Worksome aiškiai pažymi, kad negali būti ir nebus
laikomas atsakingu kaip Paslaugų platformos naudotojų atstovas, negarantuoja Paslaugų naudotojų patikimumo, jų gebėjimo laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, atlikti Darbą tinkamais terminais ir be klaidų, taip pat Worksome neatsako už paslaugų ar produktų, atliktų ar skurtų
naudojantis Paslaugų platforma, kokybę. Worksome neprisiima atsakomybės ir neteikia garantijų dėl trečiųjų asmenų, tarp jų Vykdytojų ir Užsakovų, veiksmų kokybės, tinkamumo, saugumo ar gebėjimo vykdyti savo
įsipareigojimus.

9.2 Atsakomybės ribojimas

9.2.1. Tiek, kiek yra leidžiama taikytinų teisės aktų, Worksome neprisiima jokios atsakomybės dėl Vykdytojui ir/ar Užsakovui galinčių kilti tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant pelno netekimą, pardavimų ar verslo apimčių sumažėjimą, duomenų praradimą, programinės įrangos, duomenų ar informacijos sugadinimą ir/ar praradimą, sutarčių
ir/ar kitų sutartinių dokumentų praradimą, prestižo sumažėjimą ar praradimą, žalą asmens gyvybei ir/ar sveikatai bei žalą turtui, kurie atsirado dėl Vykdytojo ir/ar Užsakovo naudojimosi Paslaugomis ar kitokiu būdu yra susiję su Paslaugų naudojimu. Worksome nebus laikomas atsakingu už žalą, nuostolius ar atsakomybę, galinčią kilti dėl: (i) Jūsų naudojimosi ir pasitikėjimo Paslaugomis ar dėl Jūsų negalėjimo pasinaudoti Paslaugomis; arba (ii) bet kokios transakcijos ar teisinių santykių tarp Jūsų ir bet kurios trečiosios šalies,
teikiančios bet kokias kitas paslaugas. Visais atvejais, kada Worksome bus taikoma atsakomybė dėl savo įsipareigojimų pažeidimo, suma, skirta atlyginti bet kokio pobūdžio žalą, nuostolius ar bet kokio ieškinio sumą, negali viršyti 25.000 DKK (dvidešimt penki tūkstančiai Danijos kronų).

9.2.2. Worksome Paslaugomis gali būti naudojamasi siekiant sukurti teisinius santykius dėl konkretaus Darbo atlikimo su trečiaisiais asmenimis, tačiau Jūs aiškiai patvirtinate, kad Worksome nebus laikomas atsakingu dėl jokių paslaugų, kurias Jums suteiks kiti tretieji asmenys, nebent šiose Taisyklėse yra nustatyta kitaip.

9.2.3. Worksome nebus laikomas atsakingu dėl galinčių kilti force majeure aplinkybių, tokių kaip karas, nenumatytas veiklos sutrikimas, tiekimo sutrikimai, gaisras, streikai, lokautas, pilietiniai neramumai, gamtos nelaimės, kompiuteriniai virusai, kasdieninių paslaugų (pvz. elektros energijos) tiekimo sutrikimai, reguliaciniai apribojimai ir kitos aplinkybės, kurių Worksome negalėjimo numatyti, kontroliuoti ar išvengti.

9.3. Atsakomybės draudimas

Worksome ir jo vadovams, darbuotojams bei atstovams negali būti reiškiami ieškiniai ar teikiami reikalavimai atlyginti žalą, nuostolius ar prisiimti kitokio pobūdžio atsakomybę, galinčią atsirasti (i) dėl Jūsų naudojimosi Paslaugomis arba tokio naudojimosi pagrindu gautomis kitomis paslaugomis bei
produktais; (ii) dėl Jūsų įvykdyto šių Taisyklių pažeidimo ar nesilaikymo; arba (iii) dėl Jūsų įvykdyto bet kurios trečiosios šalies teisių pažeidimo. Visi ginčai ir reikalavimai, kylantys dėl aukščiau išvardintų priežasčių, privalo būti sprendžiami Jūsų jėgomis ir lėšomis.

 

10. TAIKYTINA TEISĖ
Visi ginčai, galintys kilti tarp Jūsų ir Worksome, bus sprendžiami vadovaujantis Danijos teise, tačiau netaikant Danijos tarptautinės privačiosios teisės insitututo nuostatų. Worksome ir Jūs neatšaukiamai sutinkate, kad visi ginčai,
galintys kilti dėl šių Taisyklių taikymo, bus sprendžiami Kopenhagos miesto teisme.

 

11. MEDIACIJA
Jei dėl šių Taisyklių taikymo kils ginčas, abiejų šalių bendru sutarimu toks ginčas gali būti sprendžiamas mediacijos būdu, Mediacijos institute (www.mediationsinstituttet.dk), vadovaujantis mediacijos nuostatomis.Tarp šalių kilus ginčui, bet kuri šalis, turinti kitos šalies pritarimą, gali kreiptis į Mediacijos institutą su prašymu pradėti mediacijos procesą.
Mediacijos procesas neužkerta kelio prašyti taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kaip turto areštas ar užstatas, neriboja nė vienos šalies teisės kreiptis į teismą su prašymu nustatyti tokias apsaugos priemones, taip pat leidžia inicijuoti kitas teisines procedūras, kad būtų išvengta turto praradimo ar
jo vertės sumažėjimo.
Jei šalys (ar viena iš jų) nesutinka ginčo spręsti meditacijos būdu, bet kuri šalis turi teisę kreiptis į Danijos teismą su prašymu iškelti bylą ir nagrinėti ginčą.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1.Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Jūs suteikiate Worksome teisę be papildomo Jūsų sutikimo matyti Jūsų ir kitų Paslaugų vartotojų susirašinėjimą Paslaugų platformoje.

12.2. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų bus pripažinta niekine, negaliojančia ar netaikytina, tokia nuostata bus laikoma pašalinta iš šių Taisyklių, tačiau tai neturės įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui ir taikymui.

12.3. Šios Taisyklės nustato visas esmines sutartines sąlygas ir šalių įsipareigojimus, susijusius su šio susitarimo esme. Šios Taisyklės pakeičia visus prieš tai buvusius susitarimus tarp šalių dėl to paties dalyko.

Kopenhaga, 2018 m. sausis

Take 5 mins to create a free job post. Get 5 bids in 24 hrs.

Getting started is easy. Here’s how…

Create your job post Are you a freelancer?